Dùng thử

Miễn phí

Suppport tìm kiếm sản phẩm
Download file 10 lượt/ngày

Tiêu chuẩn

39.000 VNĐ

Suppport tìm kiếm sản phẩm
Download file 50 lượt/ngày
Tick xanh và xem báo cáo cá nhân
Xem thông tin nhà cung cấp
Email cập nhật hàng tháng
Gagoda box

Cao cấp

99.000 VNĐ

Suppport tìm kiếm sản phẩm
Download file 50 lượt/ngày
Tick xanh và xem báo cáo cá nhân
Xem thông tin nhà cung cấp
Email cập nhật hàng tháng
Gagoda box
Tick xanh cho shop / cửa hàng
Gagoda gift (cốc, áo)